Veiklos sritys

Bibliotekos veiklos sritys – dokumentų  kaupimas, tvarkymas, sisteminimas  ir  saugojimas, skaitmeninimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas, kultūrinių ir edukacinių programų  organizavimas ir kultūros plėtra, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas, fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams, asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.

Bibliotekos veikla pagal teisės aktais patvirtintą Ekonomines veiklos rūšių klasifikatorių:

pagrindinė – bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

Įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;

suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba, kodas 47.78.10;

knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

Interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.12;

kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74.90;

automobilių nuoma ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;

fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

Profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

kaupti, saugoti ir aktualinti universalų dokumentų fondą, atsižvelgiant į rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius; teikti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas;

organizuoti rajono gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą  ir prieigą prie įvairių informacijos šaltinių (spausdintinių, elektroninių);

vykdyti skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo, sociokultūrinės edukacijos, kraštotyros ir kitas su bibliotekų veikla susijusias su neformaliojo švietimo (vaikų ir suaugusiųjų) programas ir projektus;

plėtoti visuomenės kultūrinę kompetenciją ir skatinti kūrybingumą ir mokymąsi visą gyvenimą, naujų žinių kūrimą, sklaidą ir naudojimą.