Jie kūrė ir stiprino Lietuvą

Zarasų viešosios bibliotekos Mokslo šakų literatūros skyriuje parengta spaudinių paroda skirta Kazio Griniaus 155-osioms gimimo metinėms.

Kazys Grinius gimė 1866 m. gruodžio 17 d. Marijampolės apskrities Sasnavos valsčiaus Selemos Būdos kaime. 1887 metais baigęs Marijampolės gimnaziją įstojo į Maskvos universiteto medicinos fakultetą. Studijuodamas priklausė lietuvių studentų draugijai, įsitraukė į varpininkų sąjūdį.  1893 m. baigė universitetą ir kurį laiką dirbo Rusijoje, 1894 m. grįžo į Lietuvą ir vertėsi gydytojo praktika Marijampolėje. K. Grinius anksti įsitraukė į lietuvių išsivadavimo judėjimą: rašė straipsnius, kuriuose buvo kritikuojama caro politika, skleidė demokratines laisvės idėjas.

Pirmojo pasaulinio karo metu K. Grinius su šeima pasitraukė į Šiaurės Kaukazą, dirbo įvairiose sanatorijose. 1918 m. rudenį įvyko tragedija, į Grinių namus įsiveržė plėšikaujantys kareiviai. Susigrobę ką rado, nušovė tada namuose buvusias žmoną Joaną ir dukterį Gražiną. 1919 m. pavasarį K. Grinius su sūnumis išvyko į Prancūziją. Likimas ir vėl nepagailėjo jam išbandymų kelionėje susirgo ir mirė sūnus Jurgis.

1919 m. pabaigoje grįžęs į Lietuvą K. Grinius aktyviai įsitraukė į politinę veiklą: buvo Steigiamojo, Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo Seimo narys, vadovavo šeštajam Ministrų kabinetui. 1926m. birželio 7 d.  buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, tačiau  1926 m. gruodžio 17 d. jam teko iš šių pareigų atsistatydinti. K. Grinius nepritarė A. Smetonos vidaus politikai, jo valdymo stiliui. Lietuvos Prezidentu Kazys Grinius išbuvo vos šešis mėnesius, tačiau istorinėje atmintyje išliko kaip viena ryškiausių tarpukario Lietuvos asmenybių. Inteligentiškas, charizmatiškas politikas, nepalenkiamas demokratas ir gydytojas iš pašaukimo.

Atsistatydinęs K. Grinius tęsė darbą Kauno savivaldybės Medicinos ir sanitarijos skyriuje, energingai rūpinosi tuberkuliozės gydymu, motinų ir vaikų sveikata, kūrė lietuviškus medicinos terminus. Už nuopelnus Lietuvos medicinai1926m. jam buvo suteiktas medicinos garbės daktaro vardas.

Kazys Grinius mirė 1950 m. birželio 4 d. Čikagoje.1994 m. urna su Prezidento K. Griniaus palaikais buvo parvežta į Lietuvą ir iškilmingai palaidota netoli tėviškės – Selemos Būdos kaime.

Knygų apie Kazį Grinių galite rasti bibliotekos fonduose. Kviečiame susipažinti su parengta literatūros paroda.

Parengė Lidija Kiseliova Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Parašykite komentarą